Algemene voorwaarden

artikel 1. Algemeen
1. Danspunt.nl is een dienst geleverd door DR Websolutions. U kunt van de door Danspunt.nl geleverde dienst gebruik maken indien u ten minste 18 jaar oud bent. Door het aanvragen van een account sluit u een overeenkomst met DR Websolutions, hierna te noemen "Gebruiker", waarop de volgende voorwaarden van toepassing zijn.
2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

artikel 2. Aanbiedingen
1. Gebruiker kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2. De in een aanbieding vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

artikel 3. Risico-overgang
1. De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle opgegeven gegevens te allen tijde correct en volledig zijn. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Indien Gebruiker tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
2. De Wederpartij kan de overeenkomst beëindigen door het aanvraagde account op te heffen.
3. Gebruiker kan de overeenkomst beëindigen, zodra de Wederpartij zich niet houdt aan een van de volgende regels:
- Het is de Wederpartij niet toegestaan om aanstootgevende zaken, waaronder beledigende teksten of pornografisch materiaal, te plaatsen of te verspreiden.
- De Wederpartij dient er voor te zorgen dat zijn profiel geen foutieve informatie bevat en slechts betrekking heeft tot zichzelf als persoon.
- De Wederpartij dient de diensten van Danspunt.nl slechts te gebruiken voor persoonlijk contact en het dienen van commerciële belangen is ten strengste verboden.
- De Wederpartij dient zich zo te gedragen dat andere leden van Danspunt.nl het gedrag niet als hinderlijk ondervinden. Hinderlijk gedrag omvat, maar is niet beperkt tot, het stalken van leden, geen gehoor geven aan verzoeken die redelijkerwijs van een ander lid te verwachten mogen zijn, het zonder toestemming doorsturen van berichten.
- In het profiel van de Wederpartij dienen geen persoonsgebonden gegevens opgenomen te worden, waaronder de echte naam van Wederpartij.
4. Gebruiker behoudt zich het recht om een account om welke reden dan ook te beëindigen.
5. Accounts die langer dan een half jaar niet gebruikt zijn, zullen worden verwijderd.

artikel 5. Overmacht
1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

artikel 6. Aansprakelijkheid
1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft
4. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor incidentele, directe of indirecte schade.
5. De Wederpartij is geheel verantwoordelijk en aansprakelijk voor de informatie en de materialen die hij via deze website plaatst of verspreidt en de daden of nalatigheden van Wederpartijd. Gebruiker is op geen enkele manier hiervoor verantwoordelijk en aansprakelijk te stellen.
4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.

artikel 7. Vrijwaring
1. De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is. Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Gebruiker zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

artikel 8. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

artikel 9. Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn te vinden op Danspunt.nl.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Gebruiker.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

Korte berichten

Discussies

    Nog geen discussies

 

-> Start een discussie
-> Meer discussies